Telefon ARTOS

Zapisz się na Kurs Large Light

Dowiedz Się Więcej Large Light

ZAPISY - Wakacyjne Kursy Angielskiego 2022

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Proszę wpisać imię i nazwisko - stosujemy litery (bez cyfr)
prosimy wpisać ulicię i numer mieszkania
niewłaściwy wpis
niewłaściwy wpis
Invalid Input

Podaj adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania.

Invalid Input
niewłaściwy wpis
Prosimy uzupełnić dane
Prosimy uzupełnić dane
Prosimy uzupełnić dane
Prosimy uzupełnić dane
Invalid Input

Podaj adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania.

Prosimy uzupełnić dane
Prosimy uzupełnić dane

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA/SPONSORA


1. Niniejszy formularz jest dowodem zawarcia między Szkołą ARTOS, a kursantem umowy na wykonanie usługi edukacyjnej nauki języka obcego. 

2. Zobowiązuję się do uiszczenia pełnej opłaty za wybrany przeze mnie kurs językowy za odpłatnością określoną w aktualnym cenniku kursów zamieszczonym na  stronie internetowej Szkoły Językowej ARTOS.

3. Ewentualne rabaty za określony kurs zostaną ustalone przez Strony i potwierdzone pisemnie w formie elektronicznej.

4. Przed podpisaniem niniejszego formularza oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Kursów Szkoły Językowej ARTOS, który stanowi integralną część umowy szczegółowo określając prawa i obowiązki stron.

5. Umowa dotyczy jednego semestru. W celu kontynuacji nauki w kolejnym semestrze umowa automatycznie się przedłuża na kolejny semestr jeżeli kursant dokona płatności na ten semestr lub rozpocznie zajęcia w tym semestrze.

6. W przypadku zmiany adresu zamieszkania (korespondencji) zobowiązuję się do pisemnego poinformowania w formie elektronicznej o tym Szkoły ARTOS. W razie nie spełnienia powyższego obowiązku, wysłana przez Szkołę korespondencja na adres podany na formularzu, będzie traktowana jako doręczona.

Zobacz: Regulamin Kursów

Regulamin Kursów

Regulamin Kursów Rok Szkolny - 2023/2024

© ARTOS 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

INFORMACJE WSTĘPNE

Szkoła Językowa ARTOS została założona w sierpniu 1991 roku na podstawie rejestracji dokonanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.  Znajduje się w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Olsztyn pod numerem 53 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego. 

Organizujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego dla instytucji oraz klientów indywidualnych, w tym kursy przygotowujące do różnych egzaminów językowych, takie jak Matura, TOEIC, Egzaminy Cambridge (FCE, CAE, CPE), IELTS, Zertifikat Deutsch, itp.  Szkoła zajmuje się kształceniem osób dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat.  Oferta edukacyjna obejmuje Kursy:

  • Egzaminacyjne: FCE, CAE, CPE, IELTS w systemach Optymalnym (Op) i Standardowym (St),   
  • Angielski dla Dorosłych
  • Business English 
  • Konwersacyjne
  • Junior (dla osób w wieku 9 - 11 lat)
  • Młodzieżowe (dla osób w wieku 11 - 14 lat)

Kursy Semestralne (w tym Konwersacyjne)  odbywają się w dwóch semestrach w okresie trwania roku szkolnego.  Zajęcia w semestrze jesienno – zimowym rozpoczynają się w  październiku, a kończą w lutym.  Zajęcia w semestrze wiosenno - letnim rozpoczynają się w lutym lub w marcu, a kończą w czerwcu lub lipcu.  Kursy Wakacyjne (w tym Konwersacyjne) odbywają się w lipcu i w sierpniu lub we wrześniu. Dla kursów Pozasemestralnych ustalane są niezależne terminy rozpoczęcia i zakończenia.

Zajęcia odbywają się głównie w siedzibie Szkoły, przy ul. Pieniężnego 18 lub na platformie internetowej w wersji online i są prowadzone przez profesjonalną kadrę wykładowców rekrutujących się spośród absolwentów wydziałów filologicznych wyższych uczelni. Decyzje o powadzeniu zajęć w formie stacjonarnej lub online podejmuje Dyrektor Szkoły.   

Zależnie od rodzaju kursu Studenci otrzymują promocję na kolejny semestr na podstawie egzaminu końcowego oraz/lub oceny pracy ucznia w całym semestrze. Zwycięzcy konkursów organizowanych przez Szkołę otrzymują kupony rabatowe lub nagrody rzeczowe.  Uczestnik kursu powinien być wyposażony w komputer stacjonarny z kamerą i mikrofonem lub laptop z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do internetu oraz do poczty elektronicznej.

 

UWAGI OGÓLNE

Wymienione poniżej terminy używane są w Regulaminie w następującym znaczeniu:
Kandydat: osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs

Student: uczestnik kursu

Sponsor: przedstawiciel ustawowy, zstępny, wstępny lub osoba trzecia finansująca w imieniu Studenta naukę języka

Kurs: wyodrębniona metodycznie, jednostkowa usługa nauki języka obcego świadczona w okresie od 1 miesiąca (Kurs Wakacyjny) lub do 4 lub 5 miesięcy (Kurs Semestralny)

Semestr: jeżeli nic innego nie wynika z zapisów Regulaminu, kurs trwa jeden semestr cztero lub pięcio-miesięczny

Rabat/Zniżka: zarówno słowo ‘Rabat’ jak i ‘Zniżka’ oznaczają Bonifikatę

 

Nazwy Kursów

Jr: Junior (1 x 2 lekcje w tyg.) – dla osób w wieku 9 –11 lat

M: Młodzieżowe (2 x 2 lekcje w tyg.) – dla osób w wieku 10 –14 lat

St: Standardowe (2 x 2 lub 1 x 4 lekcje w tyg.) – dla osób od 14/15 lat

Op: Optymalne (2 x 3 lekcje w tyg.) – dla osób od 14/15 lat

Ad: Angielski dla Dorosłych (2 x 2 lub 1 x 4 lekcje w tyg.) – dla osób od 20 lat

EBC: Business English (1 x 3 lekcje w tyg.)

K: Konwersacje (1 x 2 lub 1 x 3 lekcje w tyg.)

Wk Wakacyjne (2 x 2, 2 x 3 lub 4 x 4 lekcje w tyg.)

Jeżeli w Regulaminie jest mowa o składaniu oświadczeń, wniosków, zgłoszeń, to oznacza, że czynności te mają być dokonywane na piśmie, o ile nic innego nie wynika z zapisów Regulaminu.
Jeżeli w Regulaminie jest mowa o „Szkole”, „Dyrekcji”, „Biurze Szkoły”, to uprawnionym do składania wiążących oświadczeń w imieniu Szkoły jest Dyrektor Szkoły, Andrzej Matysiak. 

UWAGI DODATKOWE 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2023 r. Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu Uczestnika Kursu. Zmiany będą publikowane w formie pełnego, jednolitego tekstu lub Aneksu do istniejącej wersji Regulaminu. Wszelkie  sprawy  organizacyjne i administracyjne należy kierować na adres poczty elektronicznej Szkoły.

Część I – ZAPISY

 

WYBÓR  KURSU  i  ZAPIS

1. Dla osób podejmujących naukę języka od podstaw przyjęcia odbywają się bez testów wstępnych.  Osoby zaawansowane wybierają poziom kursu na podstawie wyniku testu diagnostycznego dostępnego na stronie internetowej Szkoły

2. Nie mają zastosowania uzyskane kwalifikacje na podstawie nauki w innych szkołach językowych. Tylko kandydaci posiadający odpowiedni certyfikat językowy (ETS, Cambridge) będą przyjęci bez przystępowania do testów diagnostycznych.  Wtedy o przyjęciu na dany poziom decyduje rodzaj i wynik posiadanego certyfikatu oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

3. Oprócz kryterium stopnia znajomości języka, przy zapisach obowiązują również kryteria wiekowe według następujących zasad:
A) Kursy Angielski dla Dorosłych przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych. Wiek: ukończone minimum  20 lat.
B) Kursy w systemie Optymalnym oraz Standardowym przeznaczone są głównie dla osób dorosłych oraz młodzieży. Wiek: ukończone minimum 14 lat. Kryterium alternatywne: Kandydat uczy się w 8-mej klasie SP.
C) Kursy w systemie Młodzieżowym przeznaczone są dla uczniów minimum 4-tej klasy Szkoły Podstawowej. Wiek: ukończone minimum 10 lat. 
D) Kursy Junior przeznaczone są dla dzieci w wieku 9 - 11 lat. Kryterium alternatywne: Kandydat uczy się w 3-ciej klasie SP.

4. Zapis na kurs następuje poprzez wypełnienie i przesłanie przez Kandydata Formularza Zapisu znajdującego się na stronie internetowej Szkoły. Po otrzymaniu zgłoszenia Szkoła wysyła potwierdzenie otrzymanego zapisu w formie stosownej wiadomości email na podany przez Kandydata adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Kandydata powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Kandydatem, a Szkołą.

5. Umowa z kandydatem zawierana jest na czas nieokreślony (a minimalnie na okres jednego semestru) i obowiązuje przez cały okres trwania nauki.  Dokonanie płatności na kolejny semestr lub rozpoczęcie zajęć w kolejnym semestrze automatycznie przedłuża umowę na ten semestr.

6. Po rozpoczęciu nauki w danym semestrze student jest zobowiązany do wniesienia pełnej opłaty za ten semestr za wyjątkiem sytuacji wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek stronę w trakcie trwania semestru. (patrz pkt 30)

 

PRZENIESIENIA DO INNEJ GRUPY

7. Zmiana systemu nauki w trakcie trwania semestru możliwa jest w sytuacjach wyjątkowych. Chęć przeniesienia do grupy w innym systemie lub do grupy równoległej należy niezwłocznie zgłosić. Szkoła poinformuje Studenta, czy jest to w danej chwili możliwe oraz podejmie niezbędne działania, aby sprawdzić, czy można to zrealizować w późniejszym terminie.

A) Jeżeli istnieje możliwość dokonania przeniesienia a koszt nowego kursu będzie różny od ceny poprzedniego, opłata za kurs po przeniesieniu będzie przeliczona z uwzględnieniem ewentualnych różnic w cenach obu kursów.  Wtedy student opłaci zajęcia w grupie poprzedniej proporcjonalnie, tj. od daty rozpoczęcia kursu do daty przeniesienia do grupy następnej.  Opłata za naukę w grupie następnej będzie liczona proporcjonalnie od daty przeniesienia do tej grupy.

KONTYNUACJA NAUKI

8. Umowa z kandydatem zawierana jest na czas nieokreślony (a minimalnie na okres jednego semestru) i obowiązuje przez cały okres trwania nauki. Dokonanie płatności na kolejny semestr lub rozpoczęcie zajęć w kolejnym semestrze automatycznie przedłuża umowę na ten semestr.

A) W sytuacji przerwy w nauce zawarta wcześniej umowa również może zostać przedłużona na kolejny semestr.   

9. Kontynuując naukę języka angielskiego na poziomie wyższym, po semestrze w systemie Op lub po ukończeniu parzystej liczby semestrów w systemie St, Wk, lub Ad,  student może zmienić tryb nauki na wolniejszy lub szybszy. 

10. Po zakończeniu danego semestru możliwa jest przerwa w nauce. Uzyskana kwalifikacja na kolejny semestr jest ważna przez okres jednego roku. Dłuższa przerwa niż jeden rok wymaga sprawdzenia bieżącego poziomu znajomości języka poprzez test diagnostyczny.

11. W sytuacji niepowodzenia na egzaminie końcowym lub uzyskania zbyt niskiej średniej wyników semestru wskazane może być powtarzanie danego kursu.  Szkoła może wtedy zaproponować zarówno powtórkę jak i kontynuację nauki na wyższym poziomie a student podejmuje decyzję, którą opcję wybiera. 

 

LEKCJE  INDYWIDUALNE 

12. Niezależnie od szkoleń grupowych, Szkoła oferuje zajęcia indywidualne z Lektorem, gdzie zakres i czasokres szkolenia ustalany jest indywidualnie z kandydatem.  Istnieje możliwość wykupienia zarówno jednej lub kilku lekcji w formie doraźnej, gdzie ilość lekcji ustalana jest na dany miesiąc jak i wyboru regularnych zajęć przez okres kilku miesięcy, semestru lub całego Roku Szkolnego.  W każdym przypadku opłata pobierana jest zaliczkowo, z góry.

A) Przy wyborze formy doraźnej lekcji indywidualnych nie przysługują rabaty. Przy wyborze regularnych zajęć student który dokonał opłaty przynajmniej za 10 lekcji (do 19 lekcji) z góry otrzymuje bonifikatę w wysokości 5%.  Opłata przynajmniej za 20 lekcji (lub więcej) z góry upoważnia do bonifikaty w wysokości 10%.

B) W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności na lekcji, na którą klient został wcześniej umówiony, obowiązuje pełna opłata za tą lekcję.

C) Wszelkie bonifikaty zdobyte przez Studentów na kursach językowych w Szkole nie mają zastosowania do lekcji indywidualnych (za wyjątkiem pkt. 25 F).

D) W przypadku korzystania z lekcji indywidualnych w formie doraźnej nie mają zastosowania przepisy dotyczące egzaminów i zaliczeń określone niniejszym Regulaminem dla kursów językowych za wyjątkiem sytuacji, gdzie student realizuje program danego kursu językowego w formie zajęć regularnych.  

E) Szkoła nie wystawia świadectw ukończenia kursu dla osób pobierających lekcje indywidualne za wyjątkiem sytuacji, gdzie student zalicza program danego kursu językowego w formie lekcji indywidualnych.

13. Rezygnacja z lekcji indywidualnych w sytuacji wyboru formy doraźnej lekcji jest skuteczna z chwilą jej otrzymania przez Szkołę.  Wtedy opłata za usługę obejmuje lekcje do terminu otrzymania rezygnacji a ewentualna nadpłata zwracana jest Studentowi.  

A) W przypadku rezygnacji z lekcji indywidualnych w sytuacji wyboru formy zajęć regularnych mają zastosowanie przepisy dotyczące rezygnacji z kursów (patrz pkt. 30).

Część II – OPŁATY

 

OPŁATY  ZA  KURSY

14. Cenniki, na podstawie których wyznaczane są ceny podstawowe dla poszczególnych kursów, obowiązują wyłącznie na okres w nich wskazany.

A) Dla osób zapisujących się na kurs stosowane są ceny podstawowe obowiązujące w dniu dokonania zapisu niezależnie od czasu trwania kursu.

B) Szkoła gwarantuje Studentom dokonującym skutecznej rezerwacji na kurs językowy zachowanie wysokości ceny podstawowej obowiązującej na dzień dokonania rezerwacji niezależnie od przyszłych zmian cen kursów.

15. Oprócz ceny podstawowej, w Szkole obowiązuje również cena z bonifikatą. Cena z bonifikatą jest to cena pomniejszona o należne rabaty (patrz pkt. 25).

16. Przy zapisie na cały Rok Szkolny opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo w całości z góry, w dwóch częściach (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub w dziewięciu miesięcznych ratach z zastrzeżeniem, że ostatnia rata nie może być wyznaczona na termin późniejszy niż 30 czerwca.  Wybór mniejszej ilości comiesięcznych rat niż 9 nie ma wpływu na wysokość ceny.

A) Przy zapisie na semestr opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo w całości z góry, lub w miesięcznych ratach w liczbie od 2 do 6 z zastrzeżeniem, że ostatnia rata nie może być wyznaczona na termin późniejszy niż 28 lutego dla semestru jesienno-zimowego oraz 30 czerwca dla semestru wiosenno-letniego.

B) Całość opłaty, zaliczkę rezerwacyjną lub pierwszą ratę należy uiścić w dniu rezerwacji lub w terminie 3 dni od daty rezerwacji.  Jeżeli w ciągu tego terminu nie wpłynie ustalona należność, zapis na dany kurs może być anulowany.

17. Osoby kontynuujące naukę w Szkole dokonują rezerwacji miejsca w nowej grupie na podstawie zaliczki rezerwacyjnej, która stanowi część składową ceny kursu. Zapisani na cały Rok Szkolny potwierdzają jedynie wybór grupy w drugim semestrze.

A) W przypadku płatności ratalnych, jeżeli Student dokonuje terminowej rezerwacji miejsca, termin pierwszej raty przypada na ostatni dzień miesiąca lutego dla semestru wiosenno-letniego lub na ostatni dzień lipca/sierpnia albo września (do wyboru) dla semestru jesienno-zimowego.  Kolejne raty płatne są w odstępach 30-dniowych od daty ustalonej dla pierwszej raty.

B) Przy nieterminowej rezerwacji miejsca zastosowanie mają odstępy 30-dniowe licząc od dnia rezerwacji. 

18. Należność za Kurs Wakacyjny może być uiszczona jednorazowo z 7 dniowym terminem płatności bądź  w dwóch ratach z zastrzeżeniem, że termin jednorazowej lub drugiej (pozostałej) płatności nie może być późniejszy niż data rozpoczęcia kursu.

19. Wypełniając Formularz Zapisowy, Student lub jego Sponsor zobowiązuje się do uiszczenia pełnej ceny za dany kurs.  Wyjątkowo, w sytuacji uzgodnienia ze Szkołą możliwości korzystania z części zajęć danego kursu, Student (Sponsor) zobowiązuje się do uiszczenia ceny proporcjonalnie.  Częściowe wykupienie kursu nie upoważnia do korzystania z bonifiakt (rabatów). Przy wyliczeniu obowiązuje cena podstawowa obliczona proporcjonalnie w stosunku  do czasu trwania kursu.

20. Przy płatności jednorazowej za Kursy Semestralne Studentom przysługują bonifikaty z tytułu płatności jednorazowej, których aktualna wysokość (od 5% do 15%) jest publikowana na stronie internetowej Szkoły.  

21. Jeżeli Student dokonujący płatności jednorazowej wnosi opłatę za cały Rok Szkolny, czyli dwa kolejne semestry Kursu Semestralnego z góry, cena za drugi kolejny semestr ustalana jest na podstawie bieżącego cennika kursów z uwzględnieniem bieżących bonifikat (oraz bonifikaty za uczestnictwo w kolejnym semestrze) przysługujących Studentowi na dzień wyliczenia opłaty.

22. Opłaty uiszczone po ustalonym terminie mogą zostać powiększone o kwotę odsetek ustawowych.

A) Student, który ma nie uregulowane poprzednie zobowiązania finansowe wobec Szkoły może być przyjęty na kurs w danym semestrze pod warunkiem uregulowania wszystkich zaległości.

23. Opłata za kurs dotyczy uczestnictwa w nauce w danym semestrze i w przypadku rezygnacji z kursu nie może być przeniesiona na semestr następny bez pisemnego wniosku ze strony studenta.

A) Przy przeniesieniu opłaty na semestr następny, wniesiona kwota jest przeksięgowana w całości lub części (w sytuacji częściowego jej wykorzystania w semestrze poprzednim) na poczet przyszłego semestru. Przeniesienie opłaty za semestr bieżący na semestr kolejny wymaga ponadto opłacenia wszystkich rat za semestr bieżący w terminach wyznaczonych przy zapisie na kurs. 

B) Jeżeli, na pisemny wniosek Studenta, opłata za kurs zostanie przeniesiona na semestr następny, przy kolejnej rezygnacji z nauki w semestrze następnym obowiązują standardowe procedury rozliczeń w sytuacji złożenia rezygnacji z kursu.

 

BONIFIKATY

24. Ze względu na różnorodność udzielanych bonifikat, ostateczna cena kursu jest ceną indywidualną dla każdego Studenta.  Bonifikaty liczone są łącznie.  Suma należnych bonifikat automatycznie obniża cenę podstawową za kurs w nowym semestrze za wyjątkiem bonifikaty rodzinnej i studenckiej, o których przyznanie Student powinien sam wystąpić.

A) Wykupienie części kursu Semestralnego (gdy student zamierza zaprzestać korzystania z zajęć przed terminem zakończenia kursu dla danej grupy) nie upoważnia do korzystania z bonifikat. Przy wyliczeniu obowiązuje cena podstawowa obliczona proporcjonalnie w stosunku do czasu trwania kursu.

25. Bonifikaty od ceny podstawowej udzielne są z tytułu:

A) uczestnictwa w kursie, niezależnie od wyniku nauki, w wysokości 2% za każdy semestr (maksymalny limit do wykorzystania – 10%),

B) dokonania terminowej rezerwacji miejsca na kolejny Rok Szkolny,

C) powtórnego zapisu na ten sam kurs, jeżeli Student nie uzyskał promocji, pod warunkiem, że pomiędzy nie zaliczonym semestrem a jego powtórką nie ma przerwy.  Bonifikata za powtarzanie semestru wynosi 20%.  W sytuacji powtarzania semestru pomimo uzyskania promocji na poziom wyższy, Student jest uprawniony do bonifikaty, również gdy pomiędzy zaliczonym semestrem a jego powtórką jest przerwa, nie dłuższa jednak niż jeden rok,

D) uczestnictwa w nauce w dniach i godzinach promocyjnych – wysokość tych bonifikat jest zmienna i ustalana oddzielnie na każdy semestr,

E) płatności jednorazowej za kurs (patrz pkt. 20, 21)  - od 5% do 15%,

F) równoległej nauki na dwóch kursach – 8% na cenę drugiego kursu lub cenę lekcji indywidualnych; Student ma prawo wyboru, który z kursów będzie uznany za drugi kurs, na który otrzyma bonifikatę.

G) równoległej nauki co najmniej dwóch osób z tej samej rodziny, pod warunkiem, że naukę finansuje jeden sponsor; bonifikata rodzinna udzielana jest, gdy uczestnikami kursu są jednocześnie co najmniej dwie osoby (rodzeństwo, rodzice, dzieci) i wynosi 10% dla każdej osoby, 

H) podjęcia nauki przez studenta studiów wyższych, pracownika oświaty (dotyczy również jego dzieci), pracownika naukowego (dotyczy również jego dzieci); bonifikata ta wynosi 7%. 

I) posiadania Karty Dużej Rodziny. Rabat KDR wynosi 15%. Rabat ten nie łączy się z bonifikatą rodzinną. W sytuacji, gdy kandydaci mają tytuł do obu tych rabatów, wybierana jest opcja dla nich korzystniejsza. 

26. Bonifikaty udzielane są wyłącznie na uczestnictwo w Kursach Semestralnych. Prawo do bonifikaty nie dotyczy Kursów Wakacyjnych, Kursów Konwersacyjnych oraz Kursów Pozasemestralnych, (z zastrzeżeniem pkt. 27).

A) Limit wszystkich bonifikat na dany semestr wynosi 25%. W sytuacji gdy suma zniżek przekroczy 25% nadwyżka nie przechodzi na semestr następny. 

B) Przy płatności jednorazowej z góry za cały Rok Szkolny (dwa kolejne semestry) oraz powtarzaniu semestru a także korzystania z Karty Dużej Rodziny limit bonifikat wynosi 30%.  W sytuacji gdy suma zniżek przekroczy 30% nadwyżka nie przechodzi na semestr następny.

C) Z okazji konkursów językowych oraz dla promowania ARTOS-u Szkoła może wystawiać kupony rabatowe oraz stosować bonifikaty indywidualne.  Dają one prawo do uzyskania limitu bonifikat do 80%  ceny za dany kurs, a nadwyżki przechodzą na semestr następny.  Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na żadną formę pieniężną.

27. Wymienione w pkt. 30 bonifikaty (za wyjątkiem 25 C) nie przechodzą na Kursy Wakacyjne, które objęte są oddzielnym systemem promocji.  Student nie uzyskuje na tych kursach żadnych bonifikat.  Bonifikaty udzielane są wyłącznie w związku z uczestnictwem w Kursach Semestralnych.

A) Semestralne Kursy Konwersacyjne objęte są wyłącznie bonifikatami opisanymi w pkt. 25 E, F oraz 26 C.  Student nie uzyskuje tu żadnych innych bonifikat.

B) Kursy Pozasemestralne objęte są wyłącznie bonifikatami opisanymi w pkt. 25 E, F oraz 26 C.  Student nie uzyskuje tu żadnych innych bonifikat.

 

PROCEDURY  REZYGNACJI  I  ZASADY  ROZLICZEŃ

28. Student może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

A) rażącego naruszenia zasad kultury współżycia wobec innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

B) kradzieży lub świadomego niszczenia mienia Szkoły, lub mienia uczniów i nauczycieli,

C) jeśli nie dokona On lub jego Sponsor opłaty za kurs po ostatecznym wezwaniu do dokonania zapłaty.

29. Rezygnacja z kursu przed jego rozpoczęciem składana jest przez Studenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Za datę rezygnacji uważa się dzień wpłynięcia pisemnego oświadczenia o rezygnacji złożonego przez osobę uprawnioną, tj. osobę, z którą zawarta została umowa.  

A) Szkoła dokona wyliczenia opisanego poniżej (pkt. 29 B, C) a strony zobowiązują się do realizacji rozliczenia finansowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Szkołę pisemnej rezygnacji. Wszelkie wyliczenia robione są na podstawie ceny netto (należnej).

B) W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji najpóźniej w dniu 31 sierpnia dla semestru jesienno-zimowego oraz przy zapisie na cały Rok Szkolny i w dniu 31 stycznia dla semestru wiosenno-letniego, wniesiona przez Studenta kwota jest zwracana z potrąceniem 5% ceny należnej.  Przy rezygnacji po tych terminach a najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem kursu, wniesiona opłata jest zwracana z potrąceniem 10% ceny należnej.

C) Powyższa zasada dotyczy Kursów Wakacyjnych, gdzie zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem 5% ceny należnej można otrzymać pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej w dniu 15 czerwca dla kursów odbywających się w lipcu, w dniu 15 lipca dla kursów odbywających się w sierpniu oraz w dniu 15 sierpnia dla kursów odbywających się we wrześniu.   Rezygnacje po tych terminach, zgłoszone najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem kursu,  dają prawo do zwrotu z potrąceniem 10% ceny należnej.

D) Dla Kursów Pozasemestralnych zwrot z potrąceniem 5% ceny należnej można otrzymać pod warunkiem złożenia rezygnacji najpóźniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.  Rezygnacja w przedziale od 14 dni a najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem kursu, upoważnia do zwortu z potrąceniem 10% ceny należnej.

E) Rezygnacje składane są w formie pisemnej, wyłącznie przez osoby uprawnione, tj. osoby, które zawarły umowę, pod rygorem nieważności.

30. Strony mogą wypowiedzieć umowę po rozpoczęciu kursu za jednomiesięcznym, 30-dniowym, okresem wypowiedzenia liczonym od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia.  W trakcie wypowiedzenia strony realizują wzajemne zobowiązania wynikające z umowy.  Szkole przysługuje wynagrodzenie za okres do ostatniego dnia wypowiedzenia a ewentualna nadpłata jest zwracana Studentowi. 

A) Szkoła dokona wyliczenia opisanego powyżej a strony zobowiązują się do realizacji rozliczenia finansowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej rezygnacji. Wszelkie wyliczenia robione są na podstawie ceny netto (należnej).

B) Ze względu na jednomiesięczny okres wypowiedzenia wypowiedzenie złożone w czasie ostatniego miesiąca trwania kursu w danym semestrze jest nieskuteczne. Strony realizują umowę do końca trwania semestru a Szkole przysługuje roszczenie o opłacenie całości ceny kursu.

31. Nieobecności na zajęciach, niezależnie od ich czasokresu, nie skutkują skreśleniem studenta z listy i nie zmniejszają jego zobowiązań finansowych wobec Szkoły. 

32. Nieobecności na zajęciach, niezależnie od ich czasookresu, nie będą traktowane jako domniemanie o rezygnacji z kursu jeżeli student nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji.  W takim przypadku obowiązuje umowa do końca trwania danego semestru.   

33. Rezygnacja z kursu z przyczyn obiektywnych (zdarzeń losowych) nie zwalnia Studenta (Sponsora) od rozliczenia się finansowego ze Szkołą według opisanej w Rozdziale II niniejszego Regulaminu Kursów – Procedury Rezygnacji i Zasady Rozliczeń (pkt. 28 – 35).

A) Jeżeli rezygnujący z nauki Student (Sponsor) nie opłacił za korzystanie z usługi zgodnie z Procedurami Rezygnacji i Zasadami Rozliczeń (pkt. 28 – 35) zobowiązany on jest do jej opłacenia na zasadach i w wysokości jak w pkt. 30 A.

34. W sytuacji, gdy Szkoła odstąpi z jakichkolwiek przyczyn od przeprowadzenia kursu, na który przyjęła zapisy i co najmniej zaliczki rezerwacyjne, cofnie wpis na kurs z dowolnych przyczyn, poza przyczyną zawinioną przez Studenta (Sponsora), zwrotowi podlegają wpłaty na poczet ceny w całości.  W tych przypadkach Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mógłby ponieść Student na skutek odstąpienia przez Szkołę od przeprowadzenia kursu.

35. Opłata za kurs dotyczy uczestnictwa w nauce w danym semestrze i w przypadku rezygnacji z kursu  nie jest przenoszona na semestr następny  bez pisemnego wniosku ze strony studenta. 

A) Przy przeniesieniu opłaty na semestr następny, wniesiona kwota jest przeksięgowana w całości lub części (w sytuacji częściowego jej wykorzystania w semestrze poprzednim) na poczet przyszłego semestru. Przeniesienie opłaty za semestr bieżący na semestr kolejny wymaga opłacenia wszystkich rat za semestr bieżący w terminach wyznaczonych przy zapisie na kurs. 

Część III – ZASADY NAUKI

 

FREKWENCJA

36. Dobra frekwencja jest koniecznym warunkiem efektywności szkolenia.  Dlatego Szkoła oczekuje, że Student będzie obecny na wszystkich zajęciach kursu. 

A) W sytuacji wyjątkowej, gdy Student z różnych przyczyn nie może przyjść na zajęcia w swojej grupie, może On po uprzednim uzgodnieniu z Lektorem przybyć na zajęcia w innej grupie jeżeli w danym okresie prowadzony jest ten sam kurs w grupie równoległej.

37. Nieobecności Studentów niepełnoletnich na kursach Semestralnych należy usprawiedliwiać w formie pisemnej, kierując stosowne zaświadczenie wyłącznie w formie elektronicznej: e-mail, SMS.  

A) Osoby pełnoletnie, które samodzielnie opłacają swoją naukę proszone są o informowanie Lektora o planowanych nieobecnościach. 

38. Nieobecności na zajęciach będą miały negatywny wpływ na średnią wyników semestru niezależnie od tego, czy będą usprawiedliwione czy nie.  

A) Maksymalnie trzy razy w semestrze Student może pisać testy klasowe z lekcji poprzedniej (na której nie był obecny) po uzgodnieniu tego z Nauczycielem.

 

PRACA DOMOWA  

39. Każdy Student Szkoły zobowiązany jest do wykonywania pracy domowej,  która jest zadawana i sprawdzana przez Nauczyciela na każdym spotkaniu (nie dotyczy Kursów Konwersacyjnych).

A) Nieobecności na zajęciach nie zwalniają z obowiązku wykonania pracy domowej.

B) W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach, która została uzgodniona z Lektorem, Nauczyciel prześle mu materiały uzupełniające wraz z zadaną pracą domową na podany adres mailowy.  

C) W przypadku rezygnacji z kursu Student nie otrzyma żadnych materiałów uzupełniających dotyczących części kursu, z której zrezygnował.

40. Praca domowa oceniana jest punktowo. 

A) W przypadku nie wykonania części lub całości pracy domowej Student każdorazowo otrzymuje „0” punktów, co wpłynie nie tylko na obniżenie średniej oceny prac domowych, ale może również negatywnie wpłynąć na wynik końcowy.

B) Student może uzupełnić zaległą pracę domową i anulować „0” punktów pod warunkiem, że przedstawi ją nauczycielowi na następnym spotkaniu.

C) Nauczyciel może przesunąć termin wykonania pracy domowej na następne spotkanie w sytuacjach usprawiedliwionych nieobecności na lekcji poprzedniej. 

D) Nauczyciel może wyznaczyć Studentowi ustalony przez siebie dowolny termin na napisanie spóźnionych prac pisemnych (dotyczy obowiązkowych wypracowań).  

 

ŚREDNIA  WYNIKÓW  SEMESTRU

41. Student otrzymuje punkty za prace domowe oraz testy klasowe. Na podstawie wyników testów klasowych oraz prac domowych wyliczana jest średnia wyników semestru, której wysokość (oprócz wyniku egzaminu końcowego) jest podstawą do zaliczenia i otrzymania promocji na semestr następny (patrz pkt. 43 – 47).

A) Wyniki testów klasowych oraz praca domowa stanowią podstawę do prowadzenia klasyfikacji punktowej w danej grupie zaawansowania (nie dotyczy Kursów Konwersacyjnych oraz Pozasemestralnych).

42. W czasie trwania semestru Student otrzyma Kartę Wyników w środku semestru oraz Świadectwo Ukończenia Kursu po zakończonym semestrze. 

A) Karta wyników przekazywana jest Studentom przez Nauczyciela w trakcie trwania semestru a Świadectwo Ukończenia Kursu będzie przesłane za pomocą poczty elektronicznej po zakończeniu semestru z wynikiem pozytywnym.

 

WARUNKI  ZALICZENIA  SEMESTRU

43. Warunkiem zaliczenia na Kursach Egzaminacyjnych tj. kursach zakończonych egzaminem końcowym, jest:

A) uzyskanie minimalnej średniej wyników semestru (patrz pkt. 45),

B) zdanie egzaminu końcowego (patrz pkt. 44),

44. Minimalny wynik egzaminu końcowego konieczny do zaliczenia semestru to 60%.  Minimalna średnia wyników semestru dla Kursów Egzaminacyjnych wynosi 50%.  Minimalna średnia  wyników semestru dla pozostałych kursów wynosi 60%.

45. Jedynym warunkiem zaliczenia semestru i otrzymania świadectwa na Kursach Wakacyjnych oraz na Kursie Angielski dla Dorosłych oraz Business English (EBC) jest uzyskanie minimalnej średniej wyników w wysokości 60%.

A) Warunkiem otrzymania świadectwa uczestnictwa na Kursach Konwersacyjnych jest odpowiednia frekwencja, tj. nie przekroczenie limitu 3 nieobecności niezależnie od ich przyczyn.

46. Jeśli Student uzyskał wymagane minimalne wyniki (patrz pkt. 43), ocena końcowa dla kursów Egzaminacyjnych wyliczana jest według następujących zasad:

A) Jeżeli średnia wyników semestru jest wyższa od wyniku egzaminu końcowego, to dla  ustalenia oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna obu tych wyników pod warunkiem, że wynik egzaminu końcowego nie jest niższy niż 60%.

B) Jeżeli wynik egzaminu końcowego jest niższy niż 60%, Student nie uzyskuje zaliczenia nawet jeżeli średnia wyników semestru jest wyższa od wyniku egzaminu końcowego.  W takim przypadku dla ustalenia oceny końcowej nie jest uwzględniana średnia obu wyników; liczy się tylko wynik egzaminu.

C) Jeżeli wynik egzaminu końcowego jest wyższy od średniej wyników semestru, to dla ustalenia oceny końcowej brany jest tylko wynik egzaminu końcowego.

47. Jeśli średnia wyników semestru wynosi mniej niż 49,5%, dla ustalenia oceny końcowej wynik egzaminu (nawet jeżeli jest niższy niż 60%) jest pomniejszany o 50% różnicy pomiędzy wymaganą minimalną średnią wyników semestru, a średnią uzyskaną przez Studenta w zaokrągleniu do jednej całości.

 

EGZAMINY  I  ŚWIADECTWA

48. Koszt egzaminu końcowego wliczony jest w cenę kursu i Student nie wnosi opłaty za egzamin, jeżeli przystępuje do niego w terminie wyznaczonym dla danej grupy. 

49. W sytuacji gdy przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie jest niemożliwe z przyczyn, które powinny być usprawiedliwione, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu należy poinformować o tym Lektora.  Student zostanie poinformowany o innym (późniejszym) terminie egzaminu.

A) Osoby przystępujące do egzaminu w innym terminie niż wyznaczony dla ich grupy, wnoszą dodatkową opłatę za egzamin w wysokości 40zł.

50. W przypadku niepowodzenia na egzaminie końcowym lub nie uzyskania minimalnej średniej wyników semestru konieczne może być powtarzanie semestru.  Student może również kontynuować naukę pomimo nie uzyskania zaliczenia bieżącego semestru.  Szkoła wtedy przedstawi propozycje a Student dokona wyboru.

51. Świadectwa w zależności od rodzaju kursu mogą być wystawiane Studentom po ukończeniu każdego semestru (Kursy Młodzieżowe i Optymalne) lub po ukończeniu parzystej liczby semestrów (Kursy Standardowe oraz Angielski dla Dorosłych).  Świadectwa na podstawie ilości zdobytych punktów wystawianie są z ocenami:

Celujący: 91 – 100 pkt.

Bardzo Dobry: 81 – 90 pkt.

Dobry: 71 – 80 pkt.

Dostateczny: 60 – 70 pkt. 

A) Świadectwa wystawiane są po zaliczeniu semestru. 

B) W skład punktacji egzaminu końcowego wchodzi również trzykrotność średniej arytmetycznej punktów za przygotowane ustne prezentacje, będące częścią pracy domowej.

52. Świadectwa są przesyłane na adres poczty elektronicznej.  

A) W przypadku nieopłacenia pełnej ceny za kurs Szkoła nie wystawi świadectwa Ukończenia Kursu aż do czasu dokonania zapłaty.

B) Szkoła nie udostępnia egzaminów końcowych do wglądu słuchaczy.

 

EGZAMINY  CAMBRIDGE

53. Studenci ARTOS-u, którzy ukończyli naukę na przedstawionych poniżej poziomach Kursów Optymalnych przystępują do następujących egzaminów:

A) 5 Op -FCE (First Certificate in English),

B) 7 Op/8 Op - CAE (Certificate in Advanced English),

C) 10 Op - CPE (Certificate of Proficiency in English).

D) 10 Op - IELTS (International English Language Testing System).

54. Aby przystąpić do egzaminów Cambridge z ramienia Szkoły, wymagane jest ukończenie semestru poprzedzającego semestr, w trakcie którego Student przystępuje do egzaminu, poprzez uzyskanie średniej wyników semestru w wysokości minimum 60%, i minimum 71% poprawności na egzaminie końcowym.  Ponadto, wymagane jest zaliczenie odpowiedniego testu diagnostycznego bezpośrednio przed zapisem na egzamin Cambridge.

55. Wymaganie uzyskania 71% poprawności na teście klasyfikacyjnym oraz zaliczenie odpowiedniego testu diagnostycznego stosuje się również wobec osób przystępujących do egzaminów Cambridge z ramienia Szkoły, które podejmują naukę w Szkole po raz pierwszy na poziomie, w trakcie którego ma miejsce egzamin.

56. Jeżeli Student pragnie przystąpić do tego samego egzaminu ponownie w celu poprawienia swojego wyniku, jeśli egzamin taki został zdany z wynikiem C, a ponadto powtarza odpowiedni poziom kursu przygotowujący do tego egzaminu pomimo otrzymania promocji na semestr następny, w/w wynik (ocena C)  stanowi podstawę ponownego zapisu na ten sam egzamin z ramienia Szkoły.  Powyższą zasadę stosuje się wobec osób podejmujących naukę w Szkole po raz pierwszy na podstawie wyniku egzaminu Cambridge.

57. Osoba, która nie uzyskała wymaganych minimalnych wyników (patrz pkt. 54) przystępuje do egzaminu Cambridge po kolejnym poziomie kursu lub jego powtórzeniu.  Jeżeli osoba taka wyraża chęć przystąpienia do egzaminu Cambridge na własną odpowiedzialność, Szkoła udzieli jej niezbędnych informacji koniecznych do dokonania indywidualnego zapisu.

58. Zapis na egzamin Cambridge z ramienia Szkoły jest potwierdzeniem umiejętności Studenta, koniecznych do zdania odpowiedniego egzaminu.  Jeżeli mimo tego Student nie zda egzaminu Cambridge, nie jest to podstawą do roszczeń finansowych wobec Szkoły o zwrot opłaty za egzamin Cambridge, ani jej równowartości.

 

EGZAMIN  TOEIC

59. Do testu TOEIC Studenci mogą przystępować na dowolnym poziomie zaawansowania. Mogą do niego przystępować kilkukrotnie w trakcie swojej nauki w Szkole ponieważ, w przeciwieństwie do egzaminów Cambridge, jest to test sprawdzający biegłość w znajomości języka angielskiego w międzynarodowej komunikacji i jego punktowy system oceny pozwala na prowadzenie monitoringu postępów w nauce.  Przy zapisie na test TOEIC Student powinien również określić, czy chce otrzymać Certyfikat TOEIC.

A) Dla uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC zalecane jest przystępowanie do testu nie wcześniej niż na poziomie 7/Op.

 

EGZAMIN  ZERTIFIKAT  DEUTSCH

60. Studenci ARTOS-u, którzy ukończyli naukę języka niemieckiego na poziomie 6St przystępują do egzaminu  Zertifikat Deutsch.

A) Warunki przystąpienia do powyższego egzaminu z ramienia Szkoły i uzyskanie  rekomendacji ARTOS-u są analogiczne do tych, które dotyczą egzaminów Cambridge z tą różnicą, że nie stosuje się tu dodatkowego testu diagnostycznego.

 

WYDAWANIE  ZAŚWIADCZEŃ

61. Szkoła ARTOS na wniosek osób ubiegających się, tj. Studenta/Sponsora, wydaje zaświadczenie o ukończeniu lub jego uczęszczaniu na zajęcia w Szkole. Zaświadczenie powinno być wydane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez Studenta/Sponsora.

Kliknij Tak

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OŚWIADCZENIE RODO)

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Językowa ARTOS Andrzej Matysiak z siedzibą przy ul. Pieniężnego 18, 10-006 Olsztyn wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Olsztyn pod numerem 53. Tel.: 515 253 212, adres email: info@artos.edu.pl

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ze Szkołą. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania a w przypadkach określonych przepisami prawa prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

3. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy, a także przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych (za Twoją zgodą), w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych

4. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy Tobą a Szkołą do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, przepisy prawa dotyczące wydawania świadectw i duplikatów świadectw oraz przepisy prawa dotyczące dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. Szkoła Językowa ARTOS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Szkoła będzie informować stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

Kliknij Tak
Kliknij Tak
Kliknij Tak lub Nie
Przepisz kod antyspamowy
Odśwież niepoprawny wpis

Szkoła Językowa ARTOS

ul. Pieniężnego 18

10-006 Olsztyn

 

Telefon:

+ 48 515 253 212 

 

Kontakt telefoniczny:

od poniedziałku do soboty: 9.00 - 18.00

 

Logo 400

Logo   Text 500

 Wybrane Linki:

Kursy Angielskiego Online

Angielski Online

Angielski od Podstaw

Dlaczego ARTOS 

 © 2017 Szkoła Językowa ARTOS.

Wszystkie prawa zastrzeżone


Please publish modules in offcanvas position.